Inventointikoirat

Inventointikoirat siirtyneet uudelle yritykselle.

Tilaa luontokartoitus- eli inventointikoira avuksesi

Haluatko tietää onko alueella liito-oravia tai lahokaviosammalta? Tilaa inventointikoira maaston kartoitukseen. Inventointikoiran avulla voidaan alue kartoittaa nopeasti myös ihmiselle vaikeina havaintoajankohtina. Inventointikoirien avulla tehty kartoitus antaa nopeasti tietoa onko liito-oravia tai lahokaviosammalta alueella. Tämä tieto voi olla tärkeä arvioitaessa maankäyttöä tai pohdittaessa laajemman luontoselvityksen tarvetta. Inventointikoiran löytämistä havainnoista laaditaan selkeä ja yksityiskohtainen raportti tilaajan käyttöön.

Tietoa inventointikoirista ja niiden koulutuksesta

Luontokartoitus- eli inventointikoirat koulutetaan tunnistamaan ja etsimään erilaisia eläin- ja kasvilajeja sekä tuhohyönteisiä. Luontokartoituskoirien koulutus on vaativaa ja pitkäjänteistä työtä. Koirilta vaaditaan tarkkaa erottelukykyä, kykyä työskennellä vaativissa ympäristöissä ja sääolosuhteissa, hyvää kuntoa sekä luontoa häiritsemätöntä hiljaista työtapaa. Lisäksi ohjaajan tulee osata ohjata koiraansa maaston vaatimukset ja etsittävän lajin vaatimukset huomioiden. Taitava koirakko on tarkka, tehokas, luotettava ja nopea apu kartoitukseen. Panostamme koiriemme koulutuksessa laatuun ja luotettavuuteen sokko- ja tuplasokkoharjoituksineen ja ylläpitotreeneineen, jotta koirien suoritukset kestävät kriittisenkin tarkastelun. Koiramme ovat etsineet ja kartoittaneet mm. liito-oravaa, pikkuapolloa, lahokaviosammalta, idänsiilikästä ja aasianrunkojäärää.

Inventointikoirat tuovat merkittävää tietoa lajien levinneisyydestä, elinpiireistä, esiintymisalueista ja on osa lajien tutkimukseen käytettävien menetelmien kehittämistä sekä tuo tietoa mahdollisen suojelun suunnittelulle. Koirien avulla saadaan tehokkaasti tietoa tarvittaessa myös esim. tuhohyönteisten esiintyvyydestä.  Kaer Oy:llä on monivuotinen kokemus inventointikoirien koulutuksesta ja niiden käytöstä kartoituksissa (vuodesta 2014). KAER OY on toiminut Metsähallituksen luontopalveluiden EU LIFE- liito-orava -hankkeessa inventointikoirien koulutusvastaavana sekä koirainventoinnin toteuttajana. Lisäksi KAER Oy on toteuttanut yhteistyössä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa mm. pikkuapollontoukan kartoituksia inventointikoirillamme. Teemme tilauksesta inventointikoirillamme kartoituksia, painopisteinä vuonna 2021 ovat liito-orava sekä lahokaviosammal.